Upozorenje

Natječaj za radno mjesto - administrativni referent

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet raspisuje
 
N A T J E Č A J
 

za radno mjesto III. vrste – administrativni referent/ica (tajnik/ca Odsjeka za anglistiku i Odsjeka za povijest umjetnosti), 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca.
 

Uvjeti:SSS odgovarajuće struke, vladanje engleskim jezikom najmanje na razini B2, napredno poznavanje rada na računalu (s naglaskom na znanje izrade i održavanja internetskih stranica).
 
Prednost imaju kandidati sa znanjem engleskog jezika na razini C1.
 
Uz potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (europski format CV), dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), preslika osobne iskaznice i dokaze o ispunjavanju ostalih natječajnih uvjeta.
 
Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave kojima se dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti. Prednost u odnosu na ostale kandidate ima samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju prednost sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta dostaviti i sve potrebne dokaze navedene ovdje.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju i koja je vlastoručno potpisana.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Za kandidate prijavljene na natječaj radi provjere ispunjavanja uvjeta natječaja provodi se provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju, a na koji su obvezni pristupiti. U protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Vlastoručno potpisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s naznakom: „Prijava na natječaj za administrativnog referenta“

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.