Upozorenje

Natječaj za izbor nastavnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje Natječaj za izbor:

  1. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest (bez zasnivanja radnoga odnosa).
  2. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (bez zasnivanja radnoga odnosa).
  3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta ili poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, za rad na kolegijima Uvod u kulturalnu antropologiju, Kulturalna geografija i Human-Animal Studies (do povratka odsutne djelatnice).
  4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta ili poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, u interdisciplinarnom području znanosti, polje rodni studiji, za rad na kolegijima Spolni i rodni identiteti, Klasni identiteti i Rodna tekstualnost (do povratka odsutne djelatnice).
     


Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06).

Pristupnici uz prijavu za točke 1. i 2. prilažu: životopis, dokaz o akademskom stupnju, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i separate radova relevantnih za izbor. Popis radova, životopis i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Pristupnici uz prijavu za točke 3. i 4. prilažu: životopis, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi/akademskom stupnju, prijepis ocjena svih ispita tijekom studija, svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada za pristupnika koji se bira prvi put.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je do 2. ožujka 2014. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI

Sveučilišna avenija 4

51000 Rijeka

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.