Upozorenje

Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij "Filozofija i suvremenost"

SVEUČILIŠTE U RIJECI
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
 
ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ
"FILOZOFIJA I SUVREMENOST"
ZASTJECANJE AKADEMSKOGA STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u zimskom semestru akademske 2016./2017. godine
do ukupno 10 studenata

 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij "Filozofija i suvremenost" organizira se u trajanju od 6 semestara u punom radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog vremena za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij ili stekle akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja humanističkih i društvenih znanosti i ostalih srodnih znanstvenih područja. Školarina po semestru iznosi 7.000,00 kn.
 
Uz prijavu pristupnik treba priložiti:   
1. životopis
2. ovjerenu presliku diplome o završenom dodiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu magistra znanosti
3. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine
4. uvjerenje o položenim ispitima dodiplomskoga studija (s prosjekom ocjena) ili magistarskoga studija
5. preporuke dvaju sveučilišnih profesora
6. dokaz o poznavanju jednog (engleskog ili njemačkog) stranog jezika (dostaviti do upisa)
7. dodatak diplomi (popis položenih ispita s ocjenama i ECTS bodovima te ocjenu diplomskog rada).
8. dokazi o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike objavljenih radova) ukoliko postoje
 
Obrasce potrebne za prijavu (prijavni obrazac, obrazac za životopis i obrazac za preporuke) pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Fakulteta.
Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za razgovor.
 
Druga razina odabira bit će razgovor, koji također ima selekcijsku ulogu. Povjerenstvo može zatražiti dodatne dokaze o stručnome radu (kandidati mogu prezentirati svoje neobjavljene radove).
Školarina za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iznosi 7.000,00 kuna po semestru (za studente u punom radnom vremenu i za studente u dijelu radnog vremena) ili ukupno 42.000,00 kuna.
Kandidati koji nisu diplomirali studij filozofije dužni su položiti razlikovne ispite koje odredi Povjerenstvo. Kandidati su dužni uplatiti 500,00 kn po jednom razlikovnom ispitu.
 
Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se u Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, tel.: 051/406-589.
 
Prijave za upis podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za filozofiju, Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna avenija 4,  51000  Rijeka.

Rok za podnošenje prijava je 90 dana od objavljenog natječaja u tisku.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci, na Odsjeku za filozofiju, Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka (telefon: 091 560 4447).

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.