Upozorenje

Natječaj za izbor docenata, lektora i poslijedoktoranada

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija politike na Odsjeku za filozofiju.

2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grane hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest na Odsjeku za povijest.

3. Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu lektora, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistika na Odsjeku za germanistiku (do povratka odsutne djelatnice).

4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistika na Odsjeku za germanistiku.

5. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktoranda, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti na Odsjeku za talijanistiku (bez zasnivanja radnoga odnosa).

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i Rješenje USRH), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Pristupnici uz prijavu za točke 1. i 2. prilažu: životopis, preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti, dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor. Životopis i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s popisom radova treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Pristupnici uz prijavu za točku 3. prilažu: životopis, preslik diplome o završenom odgovarajućem studiju, prikaz nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i separate radova, svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada za pristupnika koji se bira prvi put. Popis radova, životopis i izvještaj o nastavnoj i stručnoj djelatnosti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Pristupnici uz prijavu za točku 4. prilažu: životopis, preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti iz glotodidaktike, prijepis ocjena svih ispita tijekom studija, svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada za pristupnika koji se bira prvi put.

Pristupnici uz prijavu za točku 5. prilažu: životopis, preslik diplome o stečenom doktoratu znanosti, prijepis ocjena svih ispita tijekom studija, svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada za pristupnika koji se bira prvi put.

Za radno mjesto pod točkom 5. očekuje se da pristupnik/ca izvrsno/aktivno poznaje talijanski jezik, te talijansku povijest i civilizaciju.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pristupnici strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (napredna razina) i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Rok za podnošenje prijava je do 9. rujna 2016.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.