Upozorenje

Natječaj za zapošljavanje na radna mjesta

Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za zapošljavanje na radna mjesta

 

1. Stručni suradnik za operativno provođenje istraživanja i koordinaciju stručnih suradnika iz škola obuhvaćenih istraživanjem na projektu "Znanstveno istraživanje učinaka provedbe projekta e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)", na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do isteka trajanja projekta, 2 izvršitelja (m/ž).

Uvjeti: zvanje magistra društvenog smjera – polje psihologije, posjedovanje osnovne dopusnice Hrvatske psihološke komore za obavljanje psihološke djelatnosti.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku diplome i ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta.

Prednost: zvanje magistra edukacije psihologije ili godinu dana radnog iskustva ili stručnog osposobljavanja na radnom mjestu stručnog suradnika – psihologa u osnovnoj školi ili upisan poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije ili godinu dana radnog iskustva na poslovima suradnika na znanstvenom projektu iz područja društvenih znanosti, polje psihologije ili autor ili koautor objavljenog znanstvenog članka iz područja društvenih znanosti, polje psihologije.

2. Rukovoditelj odsjeka u središnjoj službi – glavni tajnik Fakulteta, na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci, 1 izvršitelj (m/ž).

Uvjeti: diplomirani pravnik/pravnica ili magistar/magistra prava, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računalu, vladanje engleskim jezikom najmanje na razini B2.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome), dokaz o radnom iskustvu (presliku radne knjižice ili elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i presliku osobe iskaznice.

Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Za pristupnike koji ispunjavaju uvjete natječaja Fakultet zadržava pravo provođenja provjere znanja i vještina testiranjem i/ili intervjuom. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao svoju prijavu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se poštom na adresu Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.