Upozorenje

Natječaj za izbor lektora

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor
 

Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu lektora, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistika.


Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i Rješenje USRH), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Filozofskog fakulteta u Rijeci.
Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, preslik diplome o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju hrvatskog jezika i književnosti, prikaz nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i separate radova, svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada za pristupnika koji se bira prvi put. Popis radova, životopis i izvještaj o nastavnoj i stručnoj djelatnosti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Prednost imaju kandidati s iskustvom u poučavanju hrvatskoga kao drugoga i(li) stranoga jezika.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.