Upozorenje

Natječaj za izbor suradnika i nastavnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

 

1.    Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora, iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane psihologija rada na Odsjeku za psihologiju.
 
2.    Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija uma na Odsjeku za filozofiju.
 
3.    Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu lektora, na određeno vrijeme,iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistika na Odsjeku za germanistiku (do povratka odsutne djelatnice).
 
4.    Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, iz interdisciplinarnog područja humanističkih znanosti, na projektu „Konceptualiziranje nacije i kolektivnih identiteta u Hrvatskoj: Politički rituali i kulturalna memorija trauma 20. stoljeća“ (FRAMNAT).
 
5.    Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije, za rad na predmetima: Obiteljska pedagogija, Obitelj i prevencija asocijalnih oblika ponašanja, Odnosi u obitelji, Obitelj i djeca u riziku, Razvojna pedagoška djelatnost i Metodika rada pedagoga  na Odsjeku za pedagogiju (do povratka odsutne djelatnice).
 
6.    Jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti, grane povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija na Odsjeku za povijest umjetnosti (bez zasnivanja radnoga odnosa).
 
7.    Jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktoranda, iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije za izvođenje vježbi iz predmeta Edukacijska psihologija 1 i 2na Odsjeku za psihologiju (bez zasnivanja radnoga odnosa).
 
 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i Rješenje USRH), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Filozofskog fakulteta u Rijeci.
Pristupnici uz prijavu za točke 1. i 2. prilažu: životopis, presliku diplome o stečenom doktoratu znanosti, dokaz o izboru u znanstveno zvanje, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor. Životopis i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s popisom radova treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Pristupnici uz prijavu za točku 3 prilažu: životopis, presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju, prikaz nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i separate radova, svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada za pristupnika koji se bira prvi put. Popis radova, životopis i izvještaj o nastavnoj i stručnoj djelatnosti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Pristupnici uz prijavu za točku 4. prilažu: pismo zamolbe, životopis, 2 preporuke (s kontakt podacima osoba) i dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti (presliku diplome).
 
Za radno mjesto pod točkom 4. uvjeti su: završen poslijediplomski doktorski studij u području humanističkih znanosti, prethodno iskustvo na znanstveno-istraživačkim poslovima ili projektima, dobro poznavanje engleskog jezika, visoka informatička pismenost. Pristupnici koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na usmeni razgovor.
 
Pristupnici uz prijavu za točke 5. - 7. prilažu: životopis, presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju, presliku diplome o stečenom doktoratu znanosti (za izbor u zvanje poslijedoktoranda), prijepis ocjena svih ispita tijekom studija, svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada za pristupnika koji se bira prvi put.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Pristupnici strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (razina C2) i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.