Upozorenje

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

1) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija uma na Odsjeku za filozofiju;
 
2) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane romanistika na Odsjeku za talijanistiku;
 
3) jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistika na Odsjeku za germanistiku (do povratka odsutne djelatnice);
 
4) jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistika na Odsjeku za kroatistiku (do povratka odsutne djelatnice).


Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i Rješenje USRH), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Filozofskog fakulteta u Rijeci.
Pristupnici uz prijavu za točke 1. - 2. prilažu: životopis, presliku diplome o stečenom doktoratu znanosti, dokaz o izboru u znanstveno zvanje, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor. Životopis i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s popisom radova treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Pristupnici uz prijavu za točke 3. i 4. prilažu: životopis, presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju, prijepis ocjena svih ispita tijekom studija, svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada za pristupnika koji se bira prvi put.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Pristupnici strani državljani dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je do 14. veljače 2017.  
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.