Upozorenje

Natječaj za izbor docenta (znanstvenika-povratnika)

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor

Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije na Odsjeku za kulturalne studije, u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika iz inozemstva.
 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i Rješenje USRH), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06), Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o kriterijima za odobravanje radnih mjesta znanstvenika-povratnika na sveučilištima i znanstvenim institutima  u Republici Hrvatskoj, klasa: 640-02/12-04/00039, ur.broj: 533-20-12-0001 od 3. srpnja 2012., Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, presliku diplome o stečenom doktoratu znanosti, dokaz o izboru u znanstveno zvanje, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor. Životopis i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s popisom radova treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Rok za podnošenje prijava je do 10. ožujka 2017.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.