Upozorenje

Natječaj za izbor nastavnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
 
N A T J E Č A J
za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu
 

1.    Jednog redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti na Odsjeku za kroatistiku.
 
2.    Jednog redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija na Odsjeku za psihologiju.
 
3.    Jednog redovitog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana posebne pedagogije i grana didaktika na Odsjeku za pedagogiju.
 
4.    Jednog docenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija i grana visokoškolska pedagogija na Odsjeku za pedagogiju.
 
5.    Jednog docenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polje psihologija na Odsjeku za psihologiju.
 
6.    Jednog docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest na Odsjeku za povijest.
 
7.    Jednog docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filozofija, grana ontologija na Odsjeku za filozofiju.
 
8.    Jednog docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Katedri za književnost Odsjeka za anglistiku.
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
 
-       životopis (europski format CV),
-       presliku diplome o stečenom doktoratu znanosti,
-       odluku o izboru u znanstveno zvanje,
-       opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
-       dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
-       uvjerenje liječnika medicine rada o psihofizičkoj sposobnosti za pristupnika za pristupnika koji se bira prvi put,
-       popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor. 
 
Životopis i opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s popisom radova treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Za radno mjesto pod brojem 6. dodatni uvjeti su:
-       vjerska povijest hrvatskog ranog novovjekovlja u regionalnim europskim kontekstima,
-       aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata,
-       poznavanje njemačkog jezika, njemačke paleografije i diplomatike zbog rada na ranonovovjekovnim izvorima.
Prednosti: aktivno sudjelovanje u stručnim projektima i povjerenstvima vezanima uz metode poučavanja i pedagoške pristupe radi implementacije u nastavi povijesti, rad u realizaciji nastavnih programa i iskustvo u poslovima izdavanja znanstvenih časopisa.

Za radno mjesto pod brojem 7. dodatni uvjeti su:
-     iskustvo u znanstveno-istraživačkom radu iz područja ontologije,
-     poznavanje talijanskog jezika, najmanje na razini B2.
Prednosti: aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekatai rad u realizaciji nastavnih programa.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i Rješenje USRH), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Filozofskog fakulteta u Rijeci.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Preslike isprava ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid original dokumenata.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Pristupnici strani državljani dužni su priložiti i dokaz o pozna­vanju hrvatskog jezika
(napredna razina).
 
Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku dostavom dopisa o odabiru kandidata.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.