Upozorenje

Natječaj za radno mjesto voditelja računovodstva

Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J

 
Za radno mjesto I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice (Računovodstva), 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od šest mjeseci.
 

Uvjeti: magistar/magistra ekonomije, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, vladanje engleskim jezikom najmanje na razini B2, poznavanje rada na računalu.
 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (europski format CV), dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a o radno pravnom statusu), preslika osobne iskaznice i dokaze o ispunjavanju ostalih natječajnih uvjeta.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Kandidati prijavljeni na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete obvezni su pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. U protivnom, smatra se da je kandidat povukao prijavu na natječaj.
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu: Filozofski fakultet u Rijeci, 51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 4.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.