Upozorenje

Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije u ak. god. 2017./2018.

Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje

NATJEČAJ
za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije u ak. god. 2017./2018.
 

Studij traje šest semestara.
Broj upisnih mjesta: 15 studenata (5 u punom i 10 u dijelu radnog vremena)
Iznos školarina po semestru: 9.000,00 kuna.
Školarina ne uključuje troškove izdavanja diplome i promocije.
Pravo prijave na studij imaju državljani Republike Hrvatske, strani državljani te osobe bez državljanstva.

Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij:

a)        Završen jedan od sljedećih studija: sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij iz polja pedagogije, sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij iz područja primarnog obrazovanja i ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij iz sljedećih srodnih polja iz područja društvenih znanosti: obrazovnih znanosti, informacijskih i komunikacijskih znanosti, sociologije, psihologije i edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti i kineziologije odnosno sveučilišnih diplomskih i dodiplomskih studija nastavničkog usmjerenja iz drugih područja znanosti. 
 
b)       Pristupnici koji nisu završili diplomske ili dodiplomske studije iz polja pedagogije mogu se upisati na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije uz uvjet prethodnog polaganja razlikovnih ispita. Povjerenstvo za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije razmotrit će studijske programe pristupnika i donijeti odluku o sadržaju, broju i načinu polaganja razlikovnih ispita.
 
c)        Pristupnicima koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti ili izvršili dio obaveza na poslijediplomskom znanstvenom magistarskom studiju (iz polja navedenih pod točkom a) povjerenstvo za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije razmotrit će i donijeti odluku u kojoj mjeri se dijelovi programa mogu priznati, odnosno odrediti preostale obveze na Poslijediplomskom studiju i sukladno tome odobriti upis.

Dodatni uvjeti za upis na studij:
·           prosjek ocjena ostvaren na diplomskom ili integriranom odnosno dodiplomskom studiju minimalno 3,7;
·           poznavanje engleskog ili drugog svjetskog jezika (talijanski, njemački, francuski) na razini B2 (nije nužno priložiti certifikat);
·           motivacija za znanstveno-istraživački rad (usmeni razgovor članova Povjerenstva s pristupnikom, izrađen i predstavljen prednacrt istraživanja).
 
Pod jednakim uvjetima prednost u rangiranju imat će pristupnici s obzirom na:
·           objavljene znanstvene ili stručne radove iz polja pedagogije ili drugih obrazovnih područja
·           radno iskustvo na znanstveno-istraživačkom projektu iz polja pedagogije ili drugih obrazovnih područja uz potvrdu voditelja projekta.
 
Pristupnici prilikom prijave moraju naznačiti natječu li se za Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije u punom radnom vremenu ili u dijelu radnog vremena.
 
Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Uredu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, tel.: 051/584 856.

Pristupnik treba obvezno priložiti sljedeću dokumentaciju:
·         Obrazac za prijavu – preuzeti ovdje
·         Obrazac za životopis u EU-formatu – preuzeti ovdje
·         Ovjerena preslika diplome
·         Potvrda o položenim ispitima, ocjenama (s izračunatim prosjekom ocjena), ECTS bodovima i ocjeni diplomskog rada
·         Obrazac za prednacrt istraživanja – preuzeti ovdje
·         Rodni list ili kopija domovnice za hrvatske državljane odnosno odgovarajući dokument za strane državljane
·         Potvrda ustanove ili druge pravne osobe o plaćanju troškova studija ili pisanu izjavu pristupnika o samostalnom plaćanju školarine
·         Obrazac za preporuku pristupnikova mentora na prethodnoj razini studija – preuzeti ovdje
·         Obrazac za preporuku osobe u znanstvenom ili znanstveno-nastavnom zvanju koja je upoznata s radom i kompetencijama pristupnika – preuzeti ovdje


Prva razina odabira pristupnika temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za razgovor. Druga razina odabira bit će razgovor na kojem će se ispitati motivacija za studij, a pristupnici će predstaviti prednacrt istraživanja.

Prijave za upis podnose se na adresu:

Filozofski fakultet u Rijeci
(S naznakom: Za upis na Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij pedagogije – „NE OTVARATI“)
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

Natječaj je otvoren 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Napomena: Fakultet zadržava pravo procijeniti mogućnost otvaranja studija, ukoliko se  za ovu akademsku godinu ne prijavi dovoljan broj kandidata za osiguravanje održivosti studija.
 
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Filozofskom fakultetu u Rijeci, na Odsjeku za pedagogiju, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka (mrežne stranice: http://www.ffri.uniri.hr/hr/; e-mail: doktorski.pedagogija@ffri.hr ; telefon: (051) 265-781.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.