Upozorenje

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor nastavnika i suradnika

1.    Dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana posebne pedagogije i grana visokoškolska pedagogija na Odsjeku za pedagogiju.

2.    Jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju višeg predavača iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti na Odsjeku za kroatistiku (bez zasnivanja radnoga odnosa).

3.    Jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje arheologija na Odsjeku za kulturalne studije (bez zasnivanja radnoga odnosa).

4.    Jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filologija na Odsjeku za kulturalne studije (bez zasnivanja radnoga odnosa).

5.    Jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti na Odsjeku za kulturalne studije (bez zasnivanja radnoga odnosa).

6.    Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu lektora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Odsjeku za anglistiku.

7.    Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filozofija na određeno vrijeme (do završetka projekta), a radi obavljanja istraživačkih poslova  na projektu Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom Racionalnost: između logičkog ideala i svakodnevnog zaključivanja (IP-06-2016).

8.    Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na određeno vrijeme iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Odsjeku za anglistiku (do povratka odsutne djelatnice).

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i Rješenje USRH), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Uz prijavu na natječaj za točku 1. potrebno je priložiti:

- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o stečenom doktoratu znanosti,
- odluku o izboru u znanstveno zvanje,
- opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti,
- dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
- popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor.

Popis radova, životopis i opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Uz prijavu na natječaj za točke 2. – 6. potrebno je priložiti:
- životopis (europski format CV),  
- presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju,
- opis nastavne i stručne djelatnosti,
- dokaze o nastavnoj i stručnoj djelatnosti,
- uvjerenje liječnika medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama
   za pristupnika koji se bira prvi put,
- popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor.

Popis radova, životopis i opis nastavne i stručne djelatnosti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Uz prijavu na natječaj za točku 7. potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o stečenom doktoratu znanostiiz filozofije,
- dokaz o poznavanju engleskog jezika,
- uvjerenje liječnika medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim
   osobinama,
- preslika identifikacijske isprave.

Uz prijavu na natječaj za točku 8. potrebno je priložiti:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju,
- prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
- uvjerenje liječnika medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama
  za pristupnika koji se bira prvi put.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Preslike isprava ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid original dokumenata.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Pristupnici strani državljani dužni su priložiti i dokaz o pozna­vanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Rok za podnošenje prijava je do 20. lipnja 2017.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku dostavom dopisa o odabiru kandidata.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.