Upozorenje

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor nastavnika i suradnika

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest na Odsjeku za povijest.

2. Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i na radnom mjestu lektora ili višeg lektora, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika na Odsjeku za anglistiku.

3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polje pedagogija na Odsjeku za pedagogiju.

4. Dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polje psihologija na Odsjeku za psihologiju (bez zasnivanja radnoga odnosa).

5. Jednog stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polje filologija za rad na projektu „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)“, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i Rješenje USRH), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Filozofskog fakulteta u Rijeci.

Uz prijavu na natječaj za točku 1. potrebno je priložiti:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o stečenom doktoratu znanosti,
- odluku o izboru u znanstveno zvanje,
- opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
- preslika identifikacijske isprave,
- popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor. 

Popis radova, životopis i opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Za radno mjesto pod točkom 1. očekuje se da pristupnik/ca izvrsno poznaje europski kontekst srednjeg vijeka i da ima iskustva u poznavanju kulturne baštine europskog srednjovjekovlja.

Prilikom prijave pod točkom 1. prednost imaju kandidati s iskustvom u radu na administrativnim poslovima oko realizacije nastavnih programa i rada sa studentima, administrativnim poslovima znanstvenih časopisa, organizaciji znanstvenih skupova, te iskustvo u interdisciplinarnom podučavanju na predmetima za ostvarenje nastavničkih kompetencija.

Uz prijavu na natječaj za točku 2. potrebno je priložiti:
- životopis (europski format CV), 
- presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju,
- opis nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
- uvjerenje liječnika medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama
  za pristupnika koji se bira prvi put,
- preslika identifikacijske isprave,
- popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor. 

Popis radova, životopis i opis nastavne i stručne djelatnosti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.

Uz prijavu na natječaj za točke 3. i 4. potrebno je priložiti:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju,
- prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
- uvjerenje liječnika medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama
  za pristupnika koji se bira prvi put,
- preslika identifikacijske isprave.

Prilikom prijave pod točkom 3. prednost imaju kandidati koji imaju:
- prosjek ocjena 4,50 i viši te da spadaju u 10% najboljih studenata u godini stjecanja diplome,
- upisan poslijediplomski doktorski sveučilišni studij iz polja pedagogije,
- iskustvo rada u visokoškolskoj nastavi,
- iskustvo rada na znanstvenoistraživačkim projektima,
- iskustvo rada u istraživanjima i statističkoj obradi podataka,
- dodijeljene studentske nagrade.

Uz prijavu na natječaj za točku 5. potrebno je priložiti:
- životopis,
- pismo motivacije na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku,
- diplomu ili uvjerenje o završenom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju,
- prijepis ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju s izračunatom prosječnom ocjenom,
- dokaz o poznavanju engleskog i talijanskog jezika.

Uvjeti pod točkom 5.:
- završen sveučilišni diplomski studij iz polja filologije,
- dobro poznavanje engleskog i talijanskog jezika u govoru i pismu.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Preslike isprava ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid original dokumenata.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Pristupnici strani državljani dužni su priložiti i dokaz o pozna­vanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku dostavom dopisa o odabiru kandidata.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.