Upozorenje

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

1. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike (bez zasnivanja radnoga odnosa).

2. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike za rad na predmetu Njegovanje kulturne baštine: izrada školskih dijalektnih rječnika na diplomskome studiju Hrvatski jezik i književnost (bez zasnivanja radnoga odnosa).

3. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike za rad na predmetu Hrvatski jezik i književnost u školskoj praksi na diplomskome studiju Hrvatski jezik i književnost (bez zasnivanja radnoga odnosa).

4. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistike za rad na metodičkim predmetima na Odsjeku za germanistiku.

5. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti.

6. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti.

7. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grane stara povijest u nepunom radnom vremenu od 50% na Odsjeku za povijest.

8. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja interdisciplinarne humanističke znanosti ili iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja interdisciplinarne društvene znanosti u nepunom radnom vremenu od 85% za rad na predmetima Uvod u kulturalne studije i Uvod u sociologiju na Odsjeku za kulturalne studije.

9. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike za rad na metodičkim predmetima na Odsjeku za kroatistiku.

 
Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Pristupnici uz potpisanu prijavu za točke 1.-5. prilažu:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
- presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje,
- presliku identifikacijske isprave,
- opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
- popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor.

Pristupnici uz potpisanu prijavu za točke 6. i 7. prilažu:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
- prikaz dosadašnjeg stručnog i znanstveno-istraživačkog rada s popisom radova,
- presliku identifikacijske isprave.
 
Pristupnici uz potpisanu prijavu za točke 8. i 9. prilažu:

- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju,
- prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
- presliku identifikacijske isprave.


Za izbor pod točkom 3. od pristupnika se očekuje iskustvo rada u nastavi Hrvatskoga jezika i visokoškolskoj nastavi iz metodičkih kolegija toga predmeta.
 
Za radno mjesto pod točkom 4. od pristupnika se očekuje iskustvo u području metodike nastave njemačkoga kao stranoga jezika.
 
Za radno mjesto pod točkom 8. prednost imaju pristupnici sa završenim studijem kulturologije.
 
Za radno mjesto pod točkom 9. uvjet je završen diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti (nastavnički modul), iskustvo rada u nastavi Hrvatskoga jezika i položen stručni ispit.
 
Sva dokumentacija predaje se u tiskanom obliku. Životopis te opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti zajedno s popisom radova, uz tiskani, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD ili USB stick).

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na sljedećoj poveznici.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u „Narodnim novinama“.
Natječaj je objavljen u NN br. 27 od 11. ožujka 2020.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____“

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.