Upozorenje

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

1. Jednog  nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednoga profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grane hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest na Odsjeku za povijest.
 
2. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednoga profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grane hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (bez zasnivanja radnoga odnosa).

3. Dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorija i povijest književnosti (bez zasnivanja radnoga odnosa).


Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Pristupnici uz potpisanu prijavu za točke 1.-2. prilažu:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
- presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje,
- presliku identifikacijske isprave,
- opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
- popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor.
  
Pristupnici uz potpisanu prijavu za točku 3. prilažu:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju,
- prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
- presliku identifikacijske isprave.
 
Sva dokumentacija predaje se u tiskanom obliku. Životopis te opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti zajedno s popisom radova, uz tiskani, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD ili USB stick).

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na ovdje.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u „Narodnim novinama“.
Natječaj je objavljen u NN br. 65 od 3. lipnja 2020.
Ispravak natječaja objavljen je u NN br. 68 od 12. lipnja 2020.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____“

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.