Upozorenje

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane biološka psihologija na Odsjeku za psihologiju, u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika iz inozemstva.

2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistike za rad na kolegijima Metodologija istraživanja, Poslovno dopisivanje, Provjera i procjena znanja stranog jezika na Odsjeku za anglistiku.

3. Jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti (bez zasnivanja radnoga odnosa).

4. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije (bez zasnivanja radnoga odnosa).

 
Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici su dužni priložiti:
 
Za točku 1. prilažu:
-      životopis (europski format CV),
-      presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
-      presliku odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je proveden),
-      presliku identifikacijske isprave,
-      opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
-      popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor.
 
Uvjeti pod točkom 1.:definirani su Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja o kriterijima za odobravanje radnih mjesta znanstvenika – povratnika na javnim sveučilištima i javnim znanstvenim institutima u republici Hrvatskoj (klasa:  640-02/18-04/00145. urbroj: 533-03-180001) od 30. kolovoza 2018.
 
Pristupnici uz potpisanu prijavu za točku 2.-4. prilažu:
-   životopis (europski format CV),
-   presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju,
-   prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
-   presliku identifikacijske isprave.

Sva dokumentacija predaje se u tiskanom obliku. Životopis te opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti zajedno s popisom radova, uz tiskani, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD ili USB stick).

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).

Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su ovdje.

Rok za podnošenje prijava je 31. kolovoza 2020.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____“

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.