Upozorenje

Upis na Poslijediplomski sveučilišni studij "Filozofija i suvremenost“

N A T J E Č A J
 
ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI  STUDIJ
 "FILOZOFIJA I SUVREMENOST"
 
ZA STJECANJE AKADEMSKOGA STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u zimskom semestru akademske godine 2021./22.
 do ukupno 10 studenata

 

Poslijediplomski sveučilišni studij "Filozofija i suvremenost" organizira se u trajanju od 6 semestra u punom radnom vremenu ili 10 semestara u dijelu radnog vremena za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij ili stekle akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja humanističkih i društvenih znanosti i ostalih srodnih znanstvenih područja. Školarina po semestru iznosi 7.000 kn.
 
Uz prijavu pristupnik treba priložiti:
1. životopis,
2. diplomu o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom odnosno dodiplomskom  studiju ili diplomu akademskog stupanj magistra znanosti (s prosjekom ocjena),
3. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine,
4. preporuke dvaju sveučilišnih profesora,
5. dokaz o poznavanju jednog (engleskog, njemačkog, talijanskog) stranog jezika (dostaviti do upisa),
6. dodatak diplomi (popis položenih ispita s ocjenama i ECTS bodovima te ocjenu diplomskog rada),
7. dokaze o dosadašnjoj istraživačkoj aktivnosti (preslike objavljenih radova) ukoliko postoje,
8. program istraživanja koji uključuje područje i temu istraživanja, pojašnjenje nekih od sadržaja koje će istraživanje uključiti, očekivani doprinos te popis relevantnih autora.
 
Obrasce potrebne za prijavu (prijavni obrazac, obrazac za životopis i obrazac za preporuke ) pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Fakulteta.
 
Prva razina odabira temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati pristupnici koji ispunjavaju uvjete za razgovor.
 
Druga razina odabira bit će razgovor, koji također ima selekcijsku ulogu. Povjerenstvo može zatražiti dodatne dokaze o stručnome radu (kandidati mogu prezentirati svoje neobjavljene radove).
 
Školarina za poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iznosi 7.000,00 kuna po semestru (za studente u punom radnom vremenu i za studente u dijelu radnog vremena) ili ukupno 42.000 kuna.
 
Kandidati koji nisu diplomirali studij filozofije dužni su položiti razlikovne ispite koje odredi Povjerenstvo. Kandidati su dužni uplatiti 500 kn po jednom razlikovnom ispitu.
 
Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se u Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, tel.: 051/  584-856.
 
Prijave za upis podnose se na adresu: Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za filozofiju, , Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka (S naznakom: Za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij „Filozofija i suvremenost“ – „NE OTVARATI“.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od natječaja objavljenog u dnevnom tisku i portalu EURAXESS.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Napomena: Ako se ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Fakultet zadržava pravo produženja natječajnog roka ili odgode pokretanja studijskog programa.

 

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Filozofskom fakultetu u Rijeci, na Odsjeku za filozofiju, Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.