Upozorenje

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija

Naziv studija: Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija

Razina studija: poslijediplomska sveučilišna (doktorski studij)

Trajanje studija: tri godine za znanstvene novake i asistente zaposlene na visokoškolskim ustanovama i znanstvenim institutima, pet godina za studente doktorskih studija koji studiraju uz zaposlenje u drugim ustanovama i gospodarstvu

ECTS-bodovi koji se stječu studijem: 180 ECTS-bodova

Naziv koji se stječe završetkom studija: doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polje pedagogije

O studiju: Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Pedagogija moderan je, dinamičan i kvalitetan studij namijenjen osposobljavanju budućih visokospecijaliziranih stručnjaka i znanstvenika zainteresiranih za istraživanje i razvoj sustava odgoja i obrazovanja. Program studija je usklađen s preporukama respektabilnih međunarodnih institucija koje prate i diktiraju trendove doktorskih studija pedagogije odnosno obrazovnih znanosti. Kompatibilan je s programima srodnih studija u zemlji i inozemstvu, no posebno prilagođen realnim potrebama, problemima i izazovima odgojno-obrazovnog sustava kojeg će istraživati, razvijati i inovirati upravo polaznici ovog studija.. Studij osigurava stalnu dinamiku, timski rad, suradnju s institucijama iz vanjskog okruženja i vrhunskim znanstveno-istraživačkim timovima. U programu se njeguje individualni pristup i profesionalno vođenje kandidata tijekom cijelog trajanja studija.

Na potrebu za pokretanjem poslijediplomskog doktorskog studija Pedagogija na Sveučilištu u Rijeci osobito ukazuju kontinuirane snažne reforme obrazovnog sustava za čije su  osmišljavanje, provođenje i analizu neophodni visoko specijalizirani profesionalci iz područja pedagogije odnosno obrazovnih znanosti. U posljednjih nekoliko godina zabilježen je niz velikih obrazovnih reformi na svim razinama (predškolskog, osnovnoškolskog, srednjeg i visokog obrazovanja). Svaka reforma zahtjeva kompetentno prilagođavanje i razvijanje obrazovnog sustava prema zahtjevima za usklađivanjem hrvatskog sustava sa drugim nacionalnim sustavima u sklopu europskih/međunarodnih integracija. Svi značajniji reformski zahvati u obrazovni sustav (primjerice, uvođenje HNOSa, NOK-a, programa Državne mature, Bolonjskog procesa, provedbe PISA istraživanja i već najavljenih budućih reformi i projekata) traže visokospecijalizirane profesionalce koji će voditi i usmjeravati rad odgojno-obrazovnih institucija i praktičara u skladu s novim profesionalnim izazovima, a obrazovne politike moraju biti temeljene na podacima i visokostručnim analizama. Imajući u vidu strateške prioritete razvoja RH i tendenciju uspostavljanja društva temeljenog na znanju, važno je naglasiti da su upravo spoznaje iz znanstvenog polja pedagogije temelj za realizaciju ključnih strateških područja i ciljeva.

Radi se o složenom sektoru u kojem se istovremeno odvija niz raznovrsnih profesionalnih djelatnosti (primjerice, predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje; cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih; odgoj i obrazovanje za različite kategorije učenika; odgoj u domovima i drugim odgojnim ustanovama; razvoj kadrova u poduzećima; promišljanje ključnih pitanja obrazovnih politika u uredima državne i lokalne uprave, školski menadžment i dr.). Svaki spomenuti dio sustava odgoja i obrazovanja zahtjeva poseban pristup za promišljanje, istraživanje i razvoj pedagoških djelatnosti. Iz bogate ponude istraživačkih područja, polaznici mogu izabrati i dubinski proučavati ono područje za koje razviju osobiti istraživački interes. Pri tom će pratiti temeljne i najsuvremenije spoznaje pedagoške znanosti i odabranog istraživačkog područja.

Tijekom studija osigurava se suradnja i komunikacija s ključnim institucijama zaduženim ili zainteresiranim za sektor odgoja i obrazovanja. Predviđena je uska suradnja s institucijama civilnog društva, osobito u kontekstu suradnje u izvođenju dijela nastavnoga, ali i znanstveno-istraživačkog procesa. Pri tome se misli na one institucije civilnoga društva koje se svojim djelovanjem dotiču djelatnosti odgoja i obrazovanja u širem smislu. Također valja spomenuti neophodnost suradnje s jedinicama lokalne uprave i samouprave u provedbi nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada (s Odjelom za odgoj i školstvo Grada Rijeke u tom je kontekstu potpisan i sporazum o suradnji). Posebna pozornost usmjerena je na osnaživanje suradnje s Agencijom za odgoj i obrazovanje i uključivanje u sustav cjeloživotnog (poslijediplomskog) obrazovanja nastavnika i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama (potpisan sporazum o suradnji između Agencije za odgoj i obrazovanje i Sveučilišta u Rijeci). Slične inicijative planiraju se poduzeti i s drugim relevantnim ustanovama.

Sudjelovanjem u radu na postojećim znanstveno-istraživačkim projektima i uključivanjem u rad istraživačkih timova polaznicima će se omogućiti stjecanje temeljnih kompetencija znanstveno-istraživačkog rada, ali i osposobiti za osmišljavanje vlastitih istraživačkih projekata i uspostavljanje komunikacije s istraživačima iz zemlje i inozemstva. Time će svaka nova generacija polaznika ovog poslijediplomskog doktorskog studija značajno unaprijediti sveučilišnu istraživačku zajednicu i ojačati istraživački potencijal sustava odgoja i obrazovanja


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija:

Kompetencije vezane uz znanstvenoistraživački rad

Polaznici poslijediplomskiog doktorskog studija Pedagogija nadograđivat će postojeće i razvijati nove kompetencije vezane uz organizaciju, provedbu i primjenu rezultata empirijskog istraživanja. Osobita pozornost biti će usmjerena na stjecanje kompetencija vezanih uz rad u znanstvenoistraživačkim timovima i aktivno uključivanje u međunarodnu znanstvenu zajednicu istraživača. Očekuje se da će nakon završetka poslijediplomskog doktorskog studija Pedagogija biti kompetentni:

 • Demonstrirati sustavno razumijevanje znanstvenog (disciplinarnog) područja studija i ovladati vještinama i metodama istraživanja polja pedagogije odnosno obrazovnih znanosti;
 • Demonstrirati sposobnost osmišljavanja, dizajniranja, implementiranja i prilagođavanja procesa znanstvenog istraživanja;
 • Pokazati sposobnost izvođenja nezavisnog, originalnog i objavljivog istraživanja u polju pedagogije odnosno obrazovnih znanosti;
 • Dati doprinos putem originalnog istraživanja kojim se proširuju granica spoznaja razvijajući značajan rad, čiji se dio prepoznaje i kroz domaće ili međunarodne publikacije s odgovarajućom recenzijom;
 • Sudjelovati u radu znanstveno-istraživačkih timova i osmišljavati nove znanstveno-istraživačke projekte,
 • Kritički analizirati, evaluirati i sintetizirati nove i složene istraživačke ideje;
 • Komunicirati sa svojim kolegama, širom znanstvenom zajednicom i širim društvenim okruženjem o svojim područjima stručnosti.

Kompetencije vezane uz razvijanje profesionalnog znanja i vještina:

Polaznici će tijekom poslijediplomskog doktorskog studija Pedagogija nadograđivati stečena znanja i vještina iz polja pedagogije odnosno obrazovnih znanosti, proširiti spoznaje o teorijskim pristupima proučavanja odabranih tema, interpretirati rezultate suvremenih istraživanja iz odabranog profesionalnog područja i upoznati i analizirati suvremene tehnike i metode koje se primjenjuju u profesionalnoj praksi i na taj način inoviraju i unaprjeđuju tu praksu. Očekuje se da će polaznici nakon poslijediplomskog doktorskog studija Pedagogija biti kompetentni:

 • Demonstrirati novostečena znanja iz polja pedagogije odnosno obrazovnih znanosti pomoću kojeg mogu unapređivati profesionalne prakse u području odgoja i obrazovanja,
 • Procjenjivati svoju profesionalnu praksu na temelju podataka prikupljenih empirijskih istraživanjem,
 • Analizirati i propitivati profesionalnu praksu u području odgoja i obrazovanja,
 • Primijeniti i razvijati niz profesionalnih tehnika, vještina, instrumenata i metoda karakterističnih za određeno profesionalno područje i razumjeti njihove teorijske temelje,
 • Razumjeti uloge i različite perspektive sudionika u profesionalnom okruženju,
 • Razmatrati i analizirati niz studija slučajeva u području profesionalne prakse,
 • Istraživati i komentirati etičke dileme u odnosu s profesionalnom praksom,
 • Pokazati osobnu odgovornost i autonomne inicijative u složenim i nepredvidljivim situacijama, u profesionalnom i ekvivalentnom kontekstu u području odgoja i obrazovanja,
 • Kritički se osvrnuti na šire područje primjene profesionalnog znanja u određenim profesionalnim i obrazovnim kontekstima,
 • Razmotriti i reflektirati se na socijalne norme i odnose u svom specifičnom odgojno-obrazovnom području i voditi aktivnosti promjene,
 • Komunicirati rezultate istraživanja i inovacija svojim kolegama,
 • Promovirati, kroz akademski i profesionalni kontekst, tehnološki, socijalni i kulturni napredak u društvu.

Kompetencije vezane uz društveno/javno djelovanje:

Očekuje se da će se polaznici tijekom poslijediplomskog doktorskog studija Pedagogija aktivno uključiti u promatranje i komentiranje šire društvene i profesionalne prakse. U tom kontekstu očekuje se da će polaznici zauzeti aktivnu ulogu u reagiranju na postojeću situaciju u profesionalnom kontekstu, odabrati odgovarajuće oblike svog profesionalnog i javnog djelovanja i poduzeti odgovarajuće korake kojim će demonstrirati svoj javni profesionalni angažman. Očekuje se da će polaznici poslijediplomskog doktorskog studija Pedagogija biti kompetentni:

 • Odgovarati i reagirati na aktualne profesionalne probleme i prakse predlažući adekvatna rješenja i pristupe;
 • Uključiti se u kritički dijalog sa drugim sudionicima šireg profesionalnog okruženja,
 • Predvoditi i kreirati složene procese u svojim profesionalnim okruženjima,
 • Pokazati kritičke kompetencije tj. sposobnosti kritike i samokritike
 • Prezentirati i javno obraniti znanstvene studije,
 • Demonstrirati kreativnost i inovativnost u svom profesionalnom okruženju.


Doktori pedagogije mogu se zapošljavati u sljedećim institucijama:

 • na visokoškolskim institucijama odgojno-obrazovnih odnosno nastavničkih profila kao znanstvenoistraživački kadar;
 • u uredima ministarstava, agencija i odjela lokalnih uprava i samouprava koji se bave organizacijom i unapređenjem odgoja i obrazovanja i traže visoko profesionalni kadar odnosno profesionalce za vodeća mjesta u institucijama;
 • u uredima pri rektoratima sveučilišta i veleučilišta kao profesionalci koji vode razvojne poslove (osiguranje kvalitete, pitanja strateškog menadžmenta u visokom obrazovanju i sl.);
 • u nevladinim strukovnim organizacijama koje se bave pitanjima odgoja i obrazovanja.


Pravilnik o studiranju na poslijediplomskim studijima

Temeljne informacije o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Pedagogija

Plan i program Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Pedagogija

Doktorski rad – Miočić I., Obilježja profesionalne socijalizacije i njihov doprinos razvoju pozitivnog odnosa mladih znanstvenika prema nastavi

Doktorski rad - Vukelić N., Prediktori razine namjere budućih nastavnika za implementaciju obrazovanja za održivi razvojPopis nastavnika koji sudjeluju u izvođenju studija

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Odsjek za pedagogiju
 
dr. sc. Branko Rafajac, prof. emeritus
prof. dr. sc. Jasminka Ledić
prof. dr. sc. Sofija Vrcelj
prof. dr. sc. Jasminka Zloković
prof. dr. sc. Anita Zovko
prof. dr. sc. Vesna Kovač
izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić
izv. prof. dr. sc. Kornelija Mrnjaus
izv. prof. dr. sc. Nena Rončević
izv. prof. dr. sc. Siniša Kušić
CROSBI poveznica
CROSBI poveznica
CROSBI poveznica
CROSBI poveznica
CROSBI poveznica
CROSBI poveznica
CROSBI poveznica
CROSBI poveznica
CROSBI poveznica
CROSBI poveznica

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Katedra za obrazovne znanosti
 
izv. prof. dr. sc. Željko Boneta
izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić
izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić
izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić
izv. prof. dr. sc. Renata Čepić
izv. prof. dr. sc. Sanja Skočić-Mihić
izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah
CROSBI poveznica
CROSBI poveznica
CROSBI poveznica
CROSBI poveznica
CROSBI poveznica
CROSBI poveznica
CROSBI poveznica

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
 
izv. prof. dr. sc. Marija Brajdić Vuković CROSBI poveznica
 
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.