Upozorenje

Diplomski studij psihologije - jednopredmetni studij

Naziv studija: Diplomski studij psihologije (jednopredmetni studij)

Razina studija: sveučilišni diplomski studij

Oblik studija: redoviti studij

Trajanje studija: 4 semestra


O studiju: Studij priprema studenta za samostalnu profesionalnu djelatnost psihologa ili za poslijediplomsko obrazovanje te se njime stječe naziv magistar/magistra psihologije. Studenti se obrazuju za područje opće psihologije. Uz obvezne predmete koji obuhvaćaju osnovna područja psihologije, studenti mogu izabrati različite izborne predmete i time kreirati individualni kurikulum. Za studente zainteresirane za neko od primijenjenih područja psihologije ponuđeni su izborni predmeti u okviru školskog, kliničkog ili organizacijskog modula. U dodatku diplomi bit će navedeno koje je izborne predmete student odslušao i položio. Studentima koji žele steći zvanje magistra edukacije psihologije omogućuje se odabir predmeta iz nastavničkog modula. Studij je posvećen stjecanju spoznaja u temeljnim i primijenjenim područjima te metodologiji istraživanja, kao i razvoju specifičnih vještina istraživanja, radu u primijenjenim područjima te razvoju akademskih i općih vještina.


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studijaZavršetkom diplomskoga studija psihologije student stječe kompetencije nužne za obavljanje različitih aspekata psihološke djelatnosti ili daljnju edukaciju na poslijediplomskom studiju. Prema Zakonu o psihološkoj djelatnosti (Narodne novine br. 47/03) za obavljanje samostalne psihološke djelatnosti nužna je jednogodišnja praksa nakon koje se polaže stručni ispit. Nakon položenog stručnog ispita Hrvatska psihološka komora izdaje dopusnicu za samostalno obavljanje psihološke prakse. Jednogodišnja praksa nakon diplomskog studija je i kriterij za stjecanje Europske diplome psihologije. Ova praksa ne predviđa se kao dio akademskog studija. Bazične kompetencije koje student stječe diplomskim studijem odnose se na širok raspon usvojenih znanja i spoznaja, specifičnih profesionalnih vještina i generičkih vještina koje se mogu demonstrirati u svim područjima psihološke djelatnosti.

Opća znanja nakon diplomskog studija psihologije:

 • razumijevanje znanstvene utemeljenosti psihologije i njezina povijesna razvoja;
 • prepoznavanje raznolikosti psihološkoga funkcioniranja;
 • poznavanje i kritičko razumijevanje različitih utjecaja na psihološko funkcioniranje;
 • poznavanje specifičnosti različitih primijenjenih područja;
 • poznavanje i razumijevanje nacrta i metoda istraživanja, tehnika mjerenja i statističkih postupaka;
 • poznavanje višestrukih perspektiva i analiziranje njihovih uzajamnih odnosa;
 • razumijevanje odnosa između psihologije i srodnih disciplina;
 • razumijevanje etičkih principa rada psihologa i njihova odgovarajuća primjena.

Specifične vještine usvojene tijekom diplomskog studija:

 • znanstveno rezoniranje i povezivanje teorijskih spoznaja i dokaza;
 • integriranje spoznaja iz različitih perspektiva;
 • određivanje i evaluiranja hipoteza i istraživačkih pitanja;
 • osmišljavanje i provođenje istraživanja na temelju različitih metoda prikupljanja podataka (eksperimenti, opažanja, psihometrijska testiranja, upitnici, intervjui, terenska ispitivanja);
 • izvještavanje o istraživanju uz teorijsku, praktičnu i metodološku utemeljenost, ograničenja i etička pitanja;
 • analiza podataka upotrebom prikladnih statističkih postupaka;
 • određivanje ciljeva u radu s klijentima na temelju prikupljanja relevantnih podataka;
 • primjena odgovarajućih postupaka procjene obilježja pojedinca, grupe, organizacije ili situacije;
 • razvoj usluga i proizvoda temeljenih na psihološkim teorijama i metodama uz njihovu odgovarajuću evaluaciju i testiranje;
 • identificiranje, priprema i realizacija odgovarajućih intervencija na temelju postavljenih ciljeva;
 • evaluacija intervencija odgovarajućim postupcima;
 • efikasno pismeno i usmeno davanje povratne informacije klijentu .

Opće/generičke vještine usvojene tijekom diplomskog studija psihologije:

 • efikasno i fluentno komuniciranja ideja podjednako pisanim, usmenim i vizualnim izvještavanjem prilagođeno potrebama i očekivanju primatelja informacija;
 • sposobnost razumijevanja, analiziranja i upotrebe numeričkih, statističkih i drugih podataka;
 • kompjutorska pismenost (vještina upotrebe programa za obradu teksta, baza podataka i statističkih paketa);
 • efikasno prikupljanje i prezentiranje informacija sadržanih u knjigama, časopisima i izvorima s interneta;
 • osjetljivost i odgovarajuća reakcija na kontekstualne i interpersonalne faktore u grupi na temelju usvojenih spoznaja o složenosti faktora u osnovi ponašanja i socijalne interakcije ‐ spremnost za timski rad;
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito učenje i razvoj vještina učenja i priprema za cjeloživotno učenje.


Mogućnost nastavka obrazovanja: Nakon završena diplomskoga studija moguć je nastavak obrazovanja na odgovarajućim doktorskim studijima. Studentima koji žele nastaviti obrazovanje na Filozofskome fakultetu u Rijeci Odsjek za psihologiju nudi mogućnost upisa na Poslijediplomski specijalistički studij: Psihološko savjetovanje te na Sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij psihologije.


Studijski program: 
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.