Upozorenje

Poslijediplomski sveučilišni studij Izdavaštvo i mediji: studij izdavaštva i medija u kontekstu globalnih trendova i hrvatskog jezičnog i književno-kulturnog identiteta

Naziv studija: Poslijediplomski sveučilišni studij Izdavaštvo i mediji: studij izdavaštva i medija u kontekstu globalnih trendova i hrvatskog jezičnog i književno-kulturnog identiteta
Razina studija: sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij
Trajanje studija: šest semestara, tri godine
ECTS-bodovi koji se stječu studijem: 180 ECTS-bodova

O studiju: Usmjeravajući se polju interdisciplinarnih humanističkih znanosti, ovaj studij predstavlja znanstvenu dogradnju koja izniče iz temelja filoloških i drugih humanističkih diplomskih pa se potonjesmješta prvenstveno na jezičnu, literarnu i kulturološku problematiku uz interdisciplinarno širenje prema srodnim disciplinama. Poštuje se činjenica da su izdavački studiji (PUBLISHING STUDIES) interdisciplinarno polje znanja koje se prožima i s medijskim studijima (MEDIA STUDIES), s usmjerenošću izdavačkim (knjižnim, novinskim, časopisnim i dr.) te drugim jezičnim i medijskim praksama. Slijedeći tako zadane premise, ovaj program s jedne strane razvija znanja i kompetencije potrebne za provođenje temeljnih znanstvenih istraživanja u polaznim humanističkim disciplinama, dok se s druge strane orijentira profiliranju interdisciplinarnoga presjeka polaznih disciplina, a time i znanstvenome osmišljavanju primjene ostvarenih znanstvenih uvida na izdavačke i medijske studije. Insistira se time koliko na provođenju temeljnih znanstvenih istraživanja, toliko i na zahtjevnoj zadaći znanstvene razrade aspekata primjene temeljnih znanstvenih spoznaja na unapređivanje procesa i modela suvremenoga izdavaštva u jezičnom, književno-kulturnom i globalnom medijskom kontekstu, čime se određuje fokus i zacrtava specifična dodana vrijednost izobrazbe znanstvenih kadrova u okvirima ovoga programa. Sve viši stupanj znanstvene etabliranosti navedena interdisciplinarnog područja reflektira činjenicu da znanost u svijetu slijedi promjene koje se odvijaju u realnoj sferi novih tehnoloških i ekonomskih promjena u području masovnog komuniciranja.  Znanja humanističkih disciplina kao i ona koja se s njima u praksi prožimaju valja okupljati i sintetizirati na način koji odgovara potrebama modernoga doba i tržišta rada.

Naziv koji se stječe završetkom studija: doktor u području humanističkih znanosti, polju interdisciplinarnih humanističkih znanosti

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studija: Program se usmjerava razvijanju sljedećih grupa kompetencija kojima će polaznici ovladati završetkom studija: visoka jezična i medijska pismenost i komunikacijske kompetencije; poznavanje i sposobnost inovativne primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija; poznavanje i razumijevanje povijesne (humanističke, društvene i gospodarstvene) dimenzije knjižne, novinske i medijske problematike; poznavanje i razumijevanje sinkronijske (humanističke, društvene i gospodarstvene) dimenzije i teorijskog okvira knjižne, novinske i medijske problematike; komunikacija na materinskom i na stranim jezicima; poznavanje gospodarskih procesa te odgovarajuće organizacijske i poduzetničke kompetencije.  Riječ je o sinergijskom razvijanju različitih vrsta kompetencija temeljenih na ovladavanju odgovarajućim obujmom znanja, što će polaznicima studija osigurati istraživačke sposobnosti te sposobnost osmišljavanja i kreiranja novih modela u području izdavaštva i medija, kao i razvijanje kompleksnoga okvira za znanstveno utemeljen pristup izdavačkoj i šire mediološkoj problematici te sagledavanje njezine funkcije u društvenom i humanističkom kontekstu.
Studijem se osiguravaju znanja i kompetencije potrebne za formiranje općega izdavačkog/mediološkog profila, no svojom se izbornom dimenzijom otvara i individualnom  profiliranju polaznika. Cilj je formiranje znanstvenika osposobljenih za  dubinsko osmišljavanje procesa vezanih uz knjigu, novine i elektroničke medije u eri medijske konvergencije koja tradicionalnim humanističkim i društvenim vrijednostima doznačuje nove oblike, nova mjesta i nove funkcije.

Zapošljavanje završenih studenata: Mogućnost zapošljavanja nude inovativno orijentirane nakladničke i novinske kuće; medijske agencije i poduzeća; jedinice lokalne samouprave i državne uprave; uredi za područje kulture i obrazovanja; gospodarstveni subjekti koji svoju osnovnu djelatnost podupiru  PR i izdavačkim djelatnostima; marketinške agencije; domaće i inozemne projektne agencije, zaklade i fondacije; strukovne udruge i dr. Na lokalnoj razini, otencijalni poslodavci kadra osposobljena za znanstveno promišljanje izdavačke djelatnosti su i Novi list, Radio Rijeka, TRiTV, Kanal Ri, Kreativni odjel, Naklada Sveučilišta u Rijeci koja je u osnivanju, te drugi čimbenici izdavačke i medijske industrije koji će se postupno uključivati u partnersku mrežu koju posredstvom ovoga studija pokreće Sveučilište u Rijeci.
Uz mogućnosti zapošljavanja u spomenutim sektorima, doktorskom se kadru otvaraju i mogućnosti zapošljavanja u sferi znanstvenoga sustava, na fakultetima društvenih i humanističkih znanosti te u istraživačkim institutima, kao i zapošljavanje kroz projekte Europske Unije (npr. IPA: Local Employment Development Initiatives) i inozemne postdoktorske fellowship programe.

Program studija
 

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.