Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor asistenata

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor
 

1. Jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme na HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije za rad na projektu „Teorijske pretpostavke molekularne biologije (ThUMB)“ (IP-2018-01-3378).

 

2. Jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme na HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti za rad na projektu „Ars lignea: drvorezbarska umjetnička baština sjevernog Jadrana od 1300. do 1600. godine“ (UIP-2017-05-6356).

 

3. Jednog suradnika u suradničkom naslovnom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije (bez zasnivanja radnoga odnosa).

 
 
Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici su dužni priložiti:

Za točku 1.:

 • životopis (europski format CV),
 • presliku diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju,
 • prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,
 • presliku identifikacijske isprave,
 • prikaz dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog i stručnog rada,
 • esej (5000-7500 riječi, na hrvatskom ili engleskom jeziku), poželjno iz područja srodnog istraživačkim temama projekta ThUMB; vidjeti mrežnu stranicu projekta, thumb.ffri.hr.

 
Za točku 2.:

 • životopis (europski format CV),
 • presliku diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju,
 • prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,
 • presliku identifikacijske isprave,
 • prikaz dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog i stručnog rada,
 • motivacijsko pismo.

 
Uvjeti pod točkom 2.: završen odgovarajući sveučilišni diplomski ili integrirani studij povijesti umjetnosti. Izvrsno poznavanje engleskog jezika.

Za točku 3.:

 • životopis (europski format CV),
 • presliku diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju,
 • prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
 • presliku identifikacijske isprave.

 
Sva dokumentacija (osim za točku 1.) predaje se u tiskanom obliku.
 
Životopis te opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, uz tiskani, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD ili USB stick).
 
Dokumentaciju za točku 1. poslati u elektroničkom obliku na: dekanat@ffri.hr i na psustar@uniri.hr.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu. Osim za točku 1. za koju vrijedi: Pristupnici izabrani na suradnička radna mjesta koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju prije zasnivanja radnog odnosa priložiti Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), osim za točku 1.

Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarivanje navedenog prava te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na ovdje.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.
Natječaj je objavljen u NN br. 75 od 1. srpnja 2020.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
 
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____“.
 

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.