Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

1. Jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja sociologije za rad na poslijediplomskome sveučilišnome (doktorskom) studiju Pedagogija (bez zasnivanja radnoga odnosa).

2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti za rad na HRZZ projektu „Ars lignea: drvorezbarska umjetnička baština sjevernog Jadrana od 1300. do 1600. godine“ (UIP-2017-05-6356).

3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta ili poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije na Odsjeku za filozofiju (do povratka odsutne djelatnice).

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici su dužni priložiti:
 
Za točku 1.:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o stečenom akademskom stupnju,
- odluku o izboru u znanstveno zvanje,
- presliku identifikacijske isprave,
- opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
- popis radova i same radove.
 
Pristupnik će biti angažiran kao nositelj kolegija Kvalitativne metode u društvenim znanostima.

Za točke 2. i 3.:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o stečenom akademskom nazivu, odnosno stupnju doktora znanosti,
- presliku identifikacijske isprave,
- prikaz dosadašnjeg stručnog i znanstveno-istraživačkog rada s popisom radova.
 
Uvjeti pod točkom 2.: završen odgovarajući sveučilišni diplomski ili integrirani studij povijesti umjetnosti, te doktorat znanosti u području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, dobro vladanje stručnom literaturom, istraživanjem i analizom arhivske građe, te metodologijom povijesti umjetnosti. Potrebno je poznavanje rada na računalu, osobito rad u MicrosoftOffice programu.
 
Uvjeti pod točkom 3.: završen sveučilišni preddiplomski i diplomski ili četverogodišnji dodiplomski studij iz polja filozofije (za asistenta) ili doktorat znanosti u području humanističkih znanosti, polje filozofije (za poslijedoktoranda).
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
 
Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
 
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____“

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.