Upozorenje

Poslijediplomski sveučilišni studij “Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika”

Naziv studija: Poslijediplomski sveučilišni studij “Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika”

Razina studija: poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Trajanje studija: 6 semestara za studente u punom radnom vremenu, 10 semestara za studente u dijelu radnoga vremena

ECTS-bodovi koji se stječu studijem: 180 ECTS-bodova


O studiju: Studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika kontinuira poslijediplomski magistarski i doktorski studij Lingvistika s osobitim obzirom na dijalektologiju hrvatskoga jezika (sinkronijski i dijakronijski aspekt), koji organizira Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 1998. godine. Dotada takav fokusirani, užekroatistički poslijediplomski studij nije postojao ni u Hrvatskoj ni gdje drugdje. Ciljevi doktorskoga programa Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika:

 • osposobljavanje istraživača i proučavatelja povijesti gramatičkoga ustroja i hrvatske pisane baštine te suvremenih organskih govora hrvatskoga jezika na temeljima suvremenih teorijskih i metodoloških pristupa hrvatskoj jezičnoj prošlosti i sadašnjosti
 • izrazita individualizacija programa omogućit će i pripremu istraživača u ostalim kroatističkim područjima, kao što je područje proučavanja hrvatske onomastičke baštine i sl.
 • cilj je ovoga programa da pripremi istraživače da temeljne i primijenjene zasade u jezikoslovlju može primijeniti u jezičnoj praksi, posebice u području povijesti jezika, dijalektologije i onomastike

Osnovne su značajke ovoga doktorskog studija visoka izbornost sadržaja, radionice i mentorski rad temeljeni na načelima kvalitete i izvrsnosti. Individualizacija nastave omogućuje studentima fleksibilnost u kreiranju studijskih obveza, odnosno usmjeravanje na područja njihovih znanstvenih zanimanja. Doktorski se program temelji na jezikoslovnim znanstvenim projektima. Dijalektologiji usmjereni nastavni sadržaji, terenski rad i znanstveni projekti pripremaju studente za samostalna terenska istraživanjima organskih govora, utvrđivanje alijetetskih, alteritetskih i arealnih značajki, kritičko čitanje relevantne literature i dijalekatskih karata te karata izoglosa, kao i njihovu izradu. Nastavni sadržaji, rad na tekstu i znanstveni projekti iz povijesti hrvatskoga jezika pripremaju studente za samostalna istraživanja jezičnih fenomena u dijakroniji, te ih posebice pripremaju za vođenje timova za pripremu kritičkih izdanja starije hrvatske pisane baštine. Intradisciplinarnost predloženoga programa omogućava studentima usmjeravanje i u onomastičko i općelingvističko područje.


Naziv koji se stječe završetkom studija: doktor/doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike


Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zaposlenja nakon završetka studijaCilj se doktorskoga studija ne iscrpljuje u stjecanju novih općih i specifičnih znanja, pisanju i obrani doktorske radnje te stjecanju doktorata znanosti, nego dovodi do stjecanja niza općih i specifičnih kompetencija. Studenti sječu potrebna znanja i vještine za samostalno djelovanje unutar akademske zajednice, a stjecanjem ovih kompetencija po završetku studija omogućava im se zapošljavanje primarno u znanstvenim i znanstveno-nastavnim, ali i drugim sličnim institucijama.


Opće kompetencije

 • istraživačke kompetencije, što uključuje kako samostalno istraživanje tako i sudjelovanje u timskome radu te organizaciju i rukovođenje timskim radom;
 • visokorazvijene komunikacijske vještine;
 • sposobnost iznošenja i branjenja svojih stavova, uz sposobnost aktivnoga slušanja i otvorenost za prihvaćanje tuđih stavova (i mentora i suradnika i oponenata);
 • kompetencije u pretraživanju literature i stručnih baza podataka;
 • kompetencije u vladanju modernom informacijskom tehnologijom;
 • sposobnost djelatnoga raspoređivanja vremena za istraživanje;
 • sposobnosti analize, sinteze i apstrakcije;
 • sposobnosti kritičkoga mišljenja;
 • razvoj kreativnosti;
 • vještine uobličavanja znanstvenoga članka;
 • vještine usmene i pisane prezentacije istraživačkoga rada;
 • vještine vođenja rasprave temeljene na logičkoj argumentaciji;
 • sposobnost suočavanja s uspjehom i neuspjehom.


Specifične kompetencije

 • visoka razina autonomije u obavljanju istraživačkih zadataka;
 • visoka razina primjene teorijskoga znanja;
 • sposobnost pripreme prijedloga znanstvenoga istraživanja, metodologije i strategije;
 • sposobnost razvoja novih metodoloških postupaka u jezikoslovlju;
 • vještine kvalitetnoga vođenja jezikoslovnih istraživanja;
 • sposobnost sudjelovanja, organiziranja i rukovođenja terenskim dijalektološkim istraživanjima;
 • sposobnost sudjelovanja, organiziranja i rukovođenja tekstološkim istraživanjima;
 • sposobnost sudjelovanja, organiziranja i rukovođenja onomastičkim istraživanjima;
 • sposobnost stvaranja mreže suradnika za terenska istraživanja;
 • sposobnost daljnjega samostalnoga razvijanja i unaprjeđivanja u jezikoslovlju;
 • sposobnost interpretacije rezultata nepredviđenih/neočekivanih u pripremi istraživanja;
 • vještina znanstvenoga i popularno-znanstvenoga prezentiranja jezikoslovnih tema i sadržaja.


 

Program studija - od ak. god. 2018./2019.

Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij “Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika" u ak. god. 2020./2021.

Odluka o produljenju roka prijava na Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij “Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika" u ak. god. 2020./2021.

Program studija - do ak. god. 2017./2018.

Study programme - till 2017/2018

Znanstveni skup LinguaDOC

Cres summer school in linguistic fieldwork and documentation

Pravilnik o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Filozofskoga fakulteta u Rijeci

 
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.