Upozorenje

Centar za ikonografske studije

Centar za ikonografske studije je osnovan u siječnju 2010. godine pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Osnovne djelatnosti Centra su:

  • 1. stvaranje znanstvenog tima za organizaciju i provođenje ikonografskih studija
  • 2. organizacija godišnjeg međunarodnog znanstvenog skupa ikonografskih studija
  • 3. izdavačka djelatnost (izdavanje časopisa IKON – časopisa za ikonografske studije; izdavanje monografija, studija, elaborata, baza podataka i drugih publikacija;- elektronska izdanja – baze-podataka)
  • 4. organizacija seminara i radionica, okruglih stolova, tribina, predavanja
  • 5. pokretanje projekata s posebnim naglaskom na međunarodnoj suradnji i umrežavanju u međunarodne sustave
  • 6. organizacija ljetnih škola, radionica i ostalih oblika cjeloživotnoga obrazovanja
  • 7. uspostava platforme znanstvenika i istraživača u Hrvatskoj (promicanje ikonografskih studija u nacionalnom okviru) i povezivanje s inozemnim institucijama i pojedincima (predstavljanje hrvatskih znanstvenika i projekata u inozemstvu)
  • 8. uključivanje mladih istraživača i studenata u rad Centra


Centar izdaje časopis IKON koji izlazi jednom godišnje. IKON izlazi kao Zbornik radova predstavljenih na međunarodnom skupu ikonografskih studija te je otvoren i za druge priloge koji odgovaraju temi broja. IKON je uvršten u SKOPUS bazu (od 22.03.2011.) i Norwegian Social Science Data Services (NSD) (18.11.2008.). Indeksiran je u vodećim međunarodnim bibliografskim bazama povijesti umjetnosti (Princeton, Getty Foundation, Harvard, Cornell, Yale i dr.)
 

Kontakt
 
Voditelj: Prof. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić,  e-mail: mvicelja@ffri.hr
Stručni suradnik: Antonia Žurga
Znanstveni suradnici:
doc. dr. sc. Danko Dujmović, e-mail: ddujmovic@ffri.hr
dr. sc. Nikolina Belošević, e-mail: nikolina.belosevic@ffri.uniri.hr
Petra Predoević Zadković, doktorandica, e-mail: walkthisway404@yahoo.com
  
telefon: +385 (0)51 265 776
e-mail: cis@ffri.hr
 051 265 776,

Sve informacije o radu Centra i aktivnostima možete pronaći na njegovoj stranici: http://cis.ffri.hr/hr/


Pravilnik Centra za ikonografske studije.

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.