Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor suradnika i nastavnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


1.    Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije grane teorija i povijest književnosti na Odsjeku za kroatistiku (na pola radnoga vremena).
 
2.    Nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti, grane povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija na Odsjeku za povijest umjetnosti (bez zasnivanja radnoga odnosa).
 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i Rješenje USRH), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/12), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Filozofskog fakulteta u Rijeci.
Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis; dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi; prijepis ocjena svih ispita tijekom studija (za prijavu pod točkom 1.), prikaz nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i separate radova (za prijavu pod točkom 2.), svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada za pristupnika koji se bira prvi put, dokaz o ispunjavanju ostalih uvjeta. Popis radova, životopis i izvještaj o nastavnoj i stručnoj djelatnosti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Prilikom prijave pod točkom 1. prednost imaju kandidati s upisanim doktorskim studijem iz odgovarajućeg znanstvenoga područja i iskustvom u visokoškolskoj nastavi.
 
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskoga jezika (napredna razina). 
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.