Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor docenata

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

1.    Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika na Odsjeku za anglistiku.
 
2.    Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane romanistika na Odsjeku za talijanistiku.
 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i Rješenje USRH), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Filozofskog fakulteta u Rijeci.
Pristupnici uz prijavu prilažu: životopis, dokaz o akademskom stupnju, preslik odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako su birani), prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i separate radova relevantnih za izbor. Popis radova, životopis i izvještaj o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Za radno mjesto pod točkom 1. dodatni uvjeti su: iskustvo u području kognitivne lingvistike (sudjelovanje u nastavi, provođenje znanstvenih i/ili stručnih istraživanja, publiciranje znanstvenih i/ili stručnih radova). PREDNOST: formalno stručno usavršavanje iz prevođenja.
 
Za radno mjesto pod točkom 2. dodatni uvjetu su: iskustvo u području talijanske književnosti prosvjetiteljstva, moderne i suvremene književnosti (sudjelovanje u nastavi, provođenje znanstvenih i/ili stručnih istraživanja, publiciranje znanstvenih i/ili stručnih radova). PREDNOSTI: iskustvo u organizaciji i provođenje programa cjeloživotnog obrazovanja, rad u uredništvu znanstvenih i/ili stručnih časopisa, iskustvo u organizaciji i provođenju znanstvenih skupova
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Pristupnici strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (razina C2) i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.