Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

1. Nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti za rad na predmetu Osnove arhitekture (bez zasnivanja radnoga odnosa).

2. Nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju višeg predavača iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije za rad na predmetu Metodika rada pedagoga 1 i 2 (bez zasnivanja radnoga odnosa).

3. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije (bez zasnivanja radnoga odnosa).

4. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije za rad na predmetu Psihologija odstupajućeg doživljavanja i ponašanja (bez zasnivanja radnoga odnosa).

5. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije za rad na predmetu Školska psihologija (bez zasnivanja radnoga odnosa).

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici su dužni priložiti:

Za točke 1. i 2.:

  • životopis (europski format CV),
  • presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju,
  • presliku identifikacijske isprave,
  • dokaz o radnom iskustvu u struci,
  • opis nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
  • popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor.  

 
Za točke 3., 4. i 5.:
-   životopis (europski format CV),
-   presliku diplome ili uvjerenje o završenom odgovarajućem studiju,
-   prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
-   presliku identifikacijske isprave. 

Sva dokumentacija predaje se u tiskanom obliku. Životopis te opis nastavne i stručne djelatnosti zajedno s popisom radova, uz tiskani, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD ili USB stick).
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama. Natječaj je objavljen u NN br. 110 od 15.11.2019.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
 
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.