Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije na Odsjeku za pedagogiju.
 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Pristupnici uz potpisanu prijavu prilažu:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o stečenim akademskim nazivima/stupnjevima,
- prijepis ocjena svih ispita tijekom preddiplomskog i diplomskog studija ili četverogodišnjeg dodiplomskog studija iz polja pedagogije,
- presliku identifikacijske isprave,
- za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (B2 ili C1),
- potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci),
- potvrdu o radnoj sposobnosti.
 
Uvjeti:
- završen sveučilišni preddiplomski i diplomski ili četverogodišnji dodiplomski jednopredmetni ili dvopredmetni studij iz polja pedagogije,
- prosjek ocjena veći od 4,0.
 
Prednost će imati kandidati koji imaju upisan doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polja pedagogija; radno iskustvo u visokoškolskoj nastavi, dvije preporuke sveučilišnih nastavnika.
 
Sva dokumentacija predaje se u tiskanom obliku.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

S naznakom: „Za natječaj"

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.