Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor asistenata

 Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti, na nepuno radno vrijeme od 10 sati tjedno.
 

2. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti, za rad na kolegiju Umjetnost ranog srednjeg vijeka (bez zasnivanja radnoga odnosa).
 

3. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti za rad na kolegijima Izvori moderne umjetnosti, Moderna umjetnost Povijest suvremene arhitekture (bez zasnivanja radnoga odnosa).

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Pristupnici uz potpisanu prijavu za točku 1. prilažu:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o stečenom akademskom nazivu/stupnju,
- prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
- presliku identifikacijske isprave
- opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
- popis radova i same radove.
 
Uvjeti za točku 1.: završen sveučilišni preddiplomski i diplomski ili četverogodišnji dodiplomski studij iz polja povijesti umjetnosti.
 
Pristupnici uz potpisanu prijavu za točke 2. i 3. prilažu:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o stečenom akademskom nazivu/stupnju,
- prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
- presliku identifikacijske isprave.
 
Uvjeti za točke 2. i 3.: završen sveučilišni preddiplomski i diplomski ili četverogodišnji dodiplomski studij iz polja povijesti umjetnosti.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
 
Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br. 89 od 20.9.2019.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
 
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____“

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.