Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor suradnika i nastavnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J

1. Za izbor suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane germanistika (bez zasnivanja radnoga odnosa).

2. Za izbor nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika za rad na kolegiju Engleski jezik u odgoju i obrazovanju (bez zasnivanja radnoga odnosa).

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Pristupnici uz potpisanu prijavu za točku 1. prilažu:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju,
- prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
- presliku identifikacijske isprave.
 
Pristupnici uz potpisanu prijavu za točku 2. prilažu:

- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju,
- presliku identifikacijske isprave,
- dokaz o radnom iskustvu u struci,
- opis nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
- popis radova i radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor. 


Sva dokumentacija predaje se u tiskanom obliku. Životopis te opis nastavne i stručne djelatnosti zajedno s popisom radova, uz tiskani, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku, (CD ili USB stick).
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
 
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.