Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija znanosti na Odsjeku za filozofiju.

2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti.

3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane psihologija rada na Odsjeku za psihologiju.

4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, za rad na HRZZ projektu: „Odgovori na antisocijalne poremećaje u demokratskom društvu (RAD)“ (IP-2018-01-3518).

5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane edukacijska psihologija na Odsjeku za psihologiju.

6. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane opća psihologija na Odsjeku za psihologiju, na pola radnoga vremena do povratka zaposlenika na puno radno vrijeme.

7. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na pola radnoga vremena, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika na Katedri za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku Odsjeka za anglistiku.

8. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije na Odsjeku za filozofiju (bez zasnivanja radnog odnosa).

9. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja ekonomije na Odsjeku za filozofiju (bez zasnivanja radnog odnosa).

 
Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici su dužni priložiti:
 
Za točke 1. – 3.:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
- odluku o izboru u znanstveno zvanje,
- presliku identifikacijske isprave,
- opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
- popis radova i same radove.
 
Za točku 4.:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti,
- presliku identifikacijske isprave,
- prikaz dosadašnjeg stručnog i znanstveno-istraživačkog rada,
- dokaz o izvrsnom poznavanju engleskog jezika,
- motivacijsko pismo,
- primjerak pisanog rada (ne mora biti objavljen; preferiraju se radovi na engleskom jeziku koji su tematski povezani s projektom RAD, http://rad.ffri.hr/en/)
- dva pisma preporuke
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad.

Za točke 5.  9.: 
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju,
- prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
- presliku identifikacijske isprave.

Dodatni uvjet za točku 5.: iskustvo u radu u nastavi (izvođenje vježbi) na visokoškolskoj razini i upisan sveučilišni doktorski studij iz polja psihologije.

Dodatni uvjet za točku 9.:upisan poslijediplomski sveučilišni studij iz polja filozofije.

Sva dokumentacija (osim za točku 4.) predaje se u tiskanom obliku. Životopis te opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti zajedno s popisom radova, uz tiskani, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (CD ili USB stick).

Dokumentaciju za točku 4. poslati u elektroničkom obliku na: lmalatesti@ffri.hr i dekanat@ffri.hr

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.

Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina), osim za točku 4.


Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u „Narodnim novinama“, osim za točku 4. za koju je rok do 31. kolovoza 2019.

Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
S
veučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.