Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor nastavnika, suradnika i zaposlenika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća, Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

 

1. Jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednoga profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane romanistike, na pola radnoga vremena na Odsjeku za talijanistiku.

2. Jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane opća psihologijana Odsjeku za psihologiju.

3. Jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane biološka psihologijana Odsjeku za psihologiju.

4. Jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane opća psihologijana Odsjeku za psihologiju.

5. Jednog nastavnika (m/ž) u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja interdisciplinarne znanosti (izborna polja Filologija 6.03. i Kognitivna znanost 8.01.) na Odsjeku za kulturalne studije.

6. Jednog suradnika (m/ž) u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofijena Odsjeku za filozofiju.

7. Jednog zaposlenika (m/ž) na radnom mjestu III. vrste – administrativni referent (tajnik Odsjeka za pedagogiju), s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

 
Pristupnici koji se javljaju na natječaj pod rednim brojem 1.-6. moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.

Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici su dužni priložiti:
 
Za točke 1. – 5.:

 • životopis (europski format CV),
 • presliku diplome o stečenom akademskom stupnju,
 • odluku o izboru u znanstveno zvanje,
 • presliku identifikacijske isprave,
 • opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
 • popis radova i same radove.

 
Za točku 6.:

 • životopis (europski format CV),
 • presliku diplome o stečenom akademskom stupnju,
 • preslike diploma o završenom studiju (preddiplomski i diplomski),
 • presliku identifikacijske isprave,
 • prikaz dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog i nastavnog rada s popisom radova.

 
Za točku 7.:

 • životopis (europski format CV),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • presliku identifikacijske isprave,
 • dokaze o ispunjavanju ostalih natječajnih uvjeta.

 
Dodatni uvjeti za radno mjesto pod točkom. 1.: radno iskustvo u području suvremene talijanske književnosti, talijanske književnosti Istre i Hrvatskog primorja, te metodike nastave talijanskog jezika i književnosti (sudjelovanje u nastavi, provođenje istraživanja, publiciranje znanstvenih i stručnih radova); poznavanje talijanskog i hrvatskog jezika na razini C2.
 
Prednosti za radno mjesto pod točkom 1.: iskustvo u vođenju i koordinaciji programa cjeloživotnog obrazovanja, članstvo u organizacijskom i/ili programskom odboru znanstvenoga skupa.
 
Prednosti za radno mjesto pod točkom 2.: iskustvo podučavanja predmeta iz eksperimentalne i kognitivne psihologije na visokoškolskoj razini te iskustvo mentoriranja studenata, iskustvo dizajniranja i provođenja istraživanja te objavljivanja znanstvenih radova, poznavanje i iskustvo uporabe programa za statističku obradu podataka (npr. SPSS, STATISTICA), iskustvo u uređivanju znanstvenih časopisa te u organizaciji znanstvenih skupova, iskustvo u radu na znanstvenim projektima.
 
Prednosti za radno mjesto pod točkom 3.: iskustvo podučavanja predmeta iz biološke i eksperimentalne psihologije na visokoškolskoj razini te iskustvo mentoriranja studenata, iskustvo dizajniranja i provođenja istraživanja te objavljivanja znanstvenih radova, poznavanje i iskustvo uporabe programa za statističku obradu podataka (npr. SPSS, STATISTICA), iskustvo u organizaciji znanstvenih skupova, iskustvo u radu na znanstvenim projektima.
 
Prednosti za radno mjesto pod točkom 4.: iskustvo podučavanja metodoloških predmeta na visokoškolskoj razini te iskustvo provođenja istraživanja, objavljivanja znanstvenih radova i (ko)mentoriranja studenata i doktoranata, poznavanje i iskustvo uporabe programa za statističku obradu podataka (npr. SPSS, STATISTICA), kao i multivarijatnih statističkih postupaka za analizu podataka, iskustvo u uređivanju znanstvenih časopisa te u organizaciji znanstvenih skupova, iskustvo u radu na evaluacijskim projektima.
 
Prednost za radno mjesto pod točkom 5.: iskustvo u sociodramskim vježbama.
 
Uvjeti za radno mjesto pod točkom 6.: završen doktorski studij u znanstvenom području humanističkih znanosti, polja filozofija,aktivno znanje engleskog jezika,iskustvo rada u visokoškolskoj nastavi,objavljeni radovi.
 
Uvjeti za radno mjesto pod točkom 7.: SSS odgovarajuće struke, vladanje engleskim jezikom na razini B2, napredno poznavanje rada na računalu.

Za kandidate prijavljene na natječaj pod točkom 7. radi provjere ispunjavanja uvjeta natječaja provodi se provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju, a na koji su obvezni pristupiti. U protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Sva dokumentacija predaje se u tiskanom obliku. Životopis te opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti zajedno s popisom radova, uz tiskani, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava za točke 1.–6. je 30 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Rok za podnošenje prijava za točku 7. je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
 
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.