Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

 

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane kroatistike za rad na kolegijima iz suvremenoga standardnoga hrvatskoga jezika na Odsjeku za kroatistiku.

2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti naOdsjeku za povijest umjetnosti.

3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta, iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane opće psihologije naOdsjeku za psihologiju.

4. Nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane etike (bez zasnivanja radnog odnosa).

5. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja pedagogije naOdsjeku za pedagogiju.


Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici su dužni priložiti:
 
Za točke 1. – 4.:

 • životopis (europski format CV),
 • presliku diplome o stečenom akademskom stupnju,
 • odluku o izboru u znanstveno zvanje,
 • presliku identifikacijske isprave,
 • opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
 • popis radova i same radove.

 
Uvjeti pod točkom 3.:

 • iskustvo podučavanja metodoloških predmeta na visokoškolskoj razini te iskustvo provođenja istraživanja, objavljivanja znanstvenih radova i mentoriranja studenata
 • poznavanje i iskustvo uporabe programa za statističku obradu podataka (npr. SPSS, STATISTICA), kao i multivarijatnih statističkih postupaka za analizu podataka
 • iskustvo u uređivanju znanstvenih časopisa te u organizaciji znanstvenih skupova
 • iskustvo u radu na evaluacijskim projektima

 
Za točku 5.:

 • životopis (europski format CV),
 • presliku diplome o stečenim akademskim stupnjevima (preddiplomski, diplomski i doktorski studij),
 • potvrdu o znanju stranog jezika
 • potvrdu ili izjavu o poznavanju rada na računalu,
 • presliku identifikacijske isprave,
 • i potvrdu o radu na računalu te presliku identifikacijske isprave,
 • prikaz dosadašnjeg znanstveno-istraživačkog i nastavnog rada s popisom radova,
 • dvije preporuke.

 
Uvjeti pod točkom 5.:

 • završen preddiplomski i diplomski jednopredmetni ili dvopredmetni studij pedagogije,
 • završen doktorski studij u znanstvenom području društvenih znanosti, polja pedagogije ili području interdisciplinarnih znanosti, polja obrazovnih znanosti,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • napredni rad na računalu,
 • iskustvo rada u visokoškolskoj nastavi,
 • objavljeni radovi.

 
Prednost (točka 5.) će imati kandidati koji prilože dokaze da su sudjelovali na znanstveno-istraživačkim projektima uz preporuku voditelja projekta, sudjelovali na znanstvenim konferencijama, usavršavali se u nastavnom i istraživačkom radu, usavršavali se na visokoškolskim ustanovama u inozemstvu, dobili nagrade tijekom školovanja.
 
Sva dokumentacija predaje se u tiskanom obliku. Životopis te opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti zajedno s popisom radova, uz tiskani, potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
 
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.