Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor nastavnika i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitoga profesora u trajnom zvanju, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistike na Odsjeku za anglistiku.

2. Jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme na HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“,iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije za rad na projektu „Teorijske pretpostavke molekularne biologije (ThUMB)“ (IP-2018-01-3378).

3. Jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme na HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“,iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije za rad na projektu „Odgovori na antisocijalne osobnosti u demokratskom društvu (RAD)“ (IP-2018-01-3518).

4. Jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme na HRZZ „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“,iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti za rad na projektu „Dobrobit, pripadnost i socijalna pravednost (DobroBit)“(UIP-2017-05-3462).


Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Uz potpisanu prijavu na natječaj, pristupnici su dužni priložiti:
 
Za točku 1.:

 • životopis (europski format CV),
 • presliku diplome o stečenom akademskom stupnju,
 • odluku o izboru u znanstveno zvanje,
 • presliku identifikacijske isprave,
 • opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s dokazima,
 • popis radova i same radove.

 
Za točku 2.:

 • životopis (europski format CV),
 • presliku diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju,
 • prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij
 • presliku identifikacijske isprave,
 • prikaz dosadašnjeg stručnog i znanstveno-istraživačkog rada,
 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
 • esej (5000-7500 riječi, na hrvatskom ili engleskom jeziku).

 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz (potvrdnicu ovlaštene akademske institucije) o poznavanju hrvatskoga jezika (razina C2).
 
Za točku 3.:

 • životopis (europski format CV),
 • presliku diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju,
 • prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,
 • presliku identifikacijske isprave,
 • prikaz dosadašnjeg stručnog i znanstveno-istraživačkog rada,
 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
 • pisani rad (objavljen ili ne objavljen) od 3000-7500 riječi na hrvatskom ili engleskom jeziku.
 • dokaz o poznavanju engleskoga jezika.

 
Za točku 4.:

 • životopis (europski format CV),
 • presliku diplome ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju,
 • prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
 • ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,
 • presliku identifikacijske isprave,
 • prikaz dosadašnjeg stručnog i znanstveno-istraživačkog rada,
 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad,
 • pisani rad (objavljen ili ne objavljen) od 3000-7500 riječi na hrvatskom ili engleskom jeziku.

 
Sva dokumentacija predaje se u tiskanom obliku. Životopis te opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti zajedno s popisom radova, uz tiskani,  potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja daju izričitu suglasnost da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može obrađivati njihove osobne podatke sukladno odredbama pozitivnih propisa o zaštiti osobnih podataka, a u svrhu provedbe natječajnog postupka.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Pristupnici koji za prijem u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____.

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.