Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za upis na Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova

Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci
raspisuje
 
N A T J E Č A J
 
Za upis na Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova
ZA STJECANJE AKADEMSKOGA NAZIVA SVEUČILIŠNOG SPECIJALISTA UPRAVLJANJA I VOĐENJA ODGOJNO-OBRAZOVNOM USTANOVOM
u akademskoj 2018./2019. godini
do ukupno 18 studenata u dijelu radnoga vremena
 
Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova organizira se u trajanju od 2 semestra, a izvodi se u dijelu radnog vremena (tijekom dvije godine).
 
Opći uvjeti za upis na studij su:
-Završen diplomski ili dodiplomski studij nastavničkog smjera; studij pedagogije, psihologije, primarnog obrazovanja, ranog i predškolskog odgoja te drugi srodni studiji.  Kandidati koji su završili dodiplomski i diplomski studij koji nije bio nastavničkog smjera, moraju priložiti dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama.
-Minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom pedagoškom radu u odgojno-obrazovnoj ustanovi.
 
Školarina po semestru iznosi 9.000,00 kn.
 
Uz prijavu pristupnik treba priložiti:
1. životopis s opisom stručne aktivnosti na radnom mjestu (postignuća u stručnom radu, nagrade, priznanja, realizirane stručne edukacije i sl.);
2. presliku domovnice (za hrvatske državljane) ili odgovarajući dokument (za strane državljane);
3. ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom ili dodiplomskom sveučilišnom studiju;
4. potvrdu o položenim ispitima diplomskoga ili dodiplomskoga studija (s prosjekom ocjena), ocjenom diplomskog rada i s ECTS bodovima za studente koji su završili diplomske studije;
4. potvrdu ustanove ili izjavu pristupnika u pisanu obliku o plaćanju školarine;
5. potvrdu o dosadašnjem radnom iskustvu u neposrednom pedagoškom radu u odgojno-obrazovnoj ustanovi.
 
Obrasce potrebne za prijavu (prijavni obrazac, obrazac za životopis, potvrde) pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Fakulteta.
 
Odabir kandidata temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije i razgovoru s kandidatom. Prednost pri rangiranju imat će oni kandidati koji su postigli viši prosjek ocjena tijekom studija i postigli više bodova tijekom usmenog razgovora.
 
Povjerenstvo može zatražiti dokaze o postignućima u stručnome radu.
 
Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Uredu za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, Rijeka, tel. 051/ 584-856.
 
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet u Rijeci može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
 
Prijave za upis podnose se na adresu:
Filozofski fakultet u Rijeci
Sveučilište u Rijeci
(s naznakom "Za upis na Poslijediplomski specijalistički studij za ravnatelje odgojno-obrazovnih ustanova")
Sveučilišna avenija 4
51 000 Rijeka

Rok za podnošenje prijava je 22. veljače 2019.
 
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Napomena: Fakultet zadržava pravo procijeniti mogućnost otvaranja studija, ukoliko se  za ovu akademsku godinu ne prijavi dovoljan broj kandidata za osiguravanje održivosti studija. Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Filozofskom fakultetu u Rijeci Sveučilišta u Rijeci, na Odsjeku za pedagogiju, Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka (mrežne stranice: www.ffri.uniri.hr; telefon: 051/265-708; e-mail: specijalisticki.ravnatelji@uniri.hr ).
 
Letak
Prilog 1. – Obrazac za prijavu
Prilog 2. – Obrazac za CV
Prilog 3a. – Izjava o plaćanju školarine - SAMOSTALNO
Prilog 3b. – Potvrda o plaćanju školarine - USTANOVA
 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.