Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor


1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika na Katedri za književnost Odsjeka za anglistiku.

2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika na Katedri za lingvistiku Odsjeka za anglistiku (do povratka odsutne djelatnice).

3. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju mjestu asistenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti na Odsjeku za povijest umjetnosti (bez zasnivanja radnoga odnosa).

4. Suradnika u naslovnom suradničkom zvanju mjestu asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije na Odsjeku za psihologiju (bez zasnivanja radnoga odnosa).

 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju osim uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17) i na njemu utemeljenim propisima te o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze.
 
Pristupnici za točku 1. trebaju priložiti:

  • pismo prijave na natječaj,
  • životopis,
  • diplomu o stečenom doktoratu znanosti,
  • preslika identifikacijske isprave,
  • prikaz dosadašnjeg stručnog i znanstveno-istraživačkog rada.

 
Pristupnici za točku 2., 3. i 4. trebaju priložiti:

  • pismo prijave na natječaj,
  • životopis,
  • diplomu ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju,
  • prijepis ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom),
  • preslika identifikacijske isprave.


Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Preslike isprava ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti na uvid original dokumenata.
 
Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.
 
Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
 
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____“

 
.
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.