Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme na pola radnoga vremena, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane romanistika na Odsjeku za talijanistiku.
 
2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda, na određeno vrijeme do povratka odsutne djelatnice, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, za rad na kolegiju Povijest talijanske civilizacije 1 i 2  na Odsjeku za talijanistiku.
 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O, RUSRH, 60/15 - OUSRH i 131/17).
 
Od pristupnik/ca se očekuje da poznaje talijanski jezik u govoru i pismu na razini C2 (usmena i pismena provjera).
 
Pristupnici za točku 1. trebaju priložiti:
-          pismo prijave na natječaj,
-          životopis,
-          diplomu ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom ili integriranom studiju,
-          prijepis ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom),
-          preslika identifikacijske isprave.
 
Pristupnici za točku 2. trebaju priložiti:
-        pismo prijave na natječaj,
-        životopis,
-        diplomu o stečenom doktoratu znanosti,
-        preslika identifikacijske isprave,
-        prikaz dosadašnjeg stručnog i znanstveno-istraživačkog rada.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Pristupnici strani državljani dužni su priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Strani državljani obvezni su priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina).
 
Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka
 
S naznakom: „Za natječaj – pod točkom____“

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.