Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za radno mjesto

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet raspisuje

N A T J E Č A J


Za radno mjesto III. vrste – administrativni referent u Studentskoj službi, 1 izvršitelj (m/ž) s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočne zaposlenice, uz probni rad od dva mjeseca.
 

Uvjeti: SSS, društvene struke, vladanje engleskim jezikom najmanje na razini B2, poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (europski format CV), dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe), preslika osobne iskaznice i dokaze o ispunjavanju ostalih natječajnih uvjeta.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Za kandidate prijavljene na natječaj radi provjere ispunjavanja uvjeta natječaja provodi se provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju, a na koji su obvezni pristupiti. U protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, s naznakom: „Prijava na natječaj za administrativnog referenta“

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Filozofski fakultet u Rijeci zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Filozofski fakultet u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/2012. – pročišćeni tekst).

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.