Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor asistenta i stručnog suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor

1. Jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije na Odsjeku za pedagogiju, za rad na projektu „Formalno obrazovanje u funkciji održivog razvoja“, na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine.

2. Jednog zaposlenika u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika iz znanstvenoga područja humanističkih ili društvenih znanosti za rad na projektu „Advancing the European Multilingual Experience” (AThEME), na određeno vrijeme u punom radnom vremenu.
 

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH) i Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci.

Uz prijavu na natječaj za točku 1. potrebno je priložiti:
- životopis (europski format CV),
- presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju,
- prijepis ocjena svih ispita tijekom studija,
- dokaz o upisu na doktorski studij iz znanstvenog polja pedagogije,
- preslika identifikacijske isprave.

Uvjeti pod točkom 1:
- završen sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje
  psihologija,
- upisan poslijediplomski doktorski sveučilišni studij iz znanstvenog polja pedagogije,
- prosjek ocjena 4,50 i viši te da spadaju u 10% najboljih studenata u godini stjecanja diplome.

Prilikom prijave prednost imaju kandidati koji imaju:
- iskustvo rada u visokoškolskoj nastavi,
- iskustvo rada u istraživanjima i napredna razina znanja i vještina u primjeni postupaka za analizu
  podataka,
- iskustvo rada u programskim paketima za statističku obradu podataka,
- iskustvo izlaganja rada na znanstvenim konferencijama,
- iskustvo objavljivanja znanstvenog rada,
- dodijeljene nagrade iz područja znanosti i struke.

Uz prijavu na natječaj za točku 2. potrebno je priložiti:
- životopis,
- pismo motivacije na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku,
- diplomu ili uvjerenje o završenom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju,
- prijepis ocjena na preddiplomskom i diplomskom studiju s izračunatom prosječnom ocjenom,
- dokaz o poznavanju engleskog i talijanskog jezika.

Uvjeti pod točkom 2.:
- završen sveučilišni diplomski studij iz područja humanističkih ili društvenih znanosti,
- dobro poznavanje engleskog i talijanskog jezika u govoru i pismu.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.