Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor asistenta

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor

Jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologija, za rad na projektu „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)“, na određeno vrijeme.

Uvjeti:
- završen sveučilišni diplomski studij iz polja filologije
- upisan doktorski studij iz polja filologije
- dobro poznavanje engleskog i talijanskog jezika u govoru i pismu

Od kandidata se očekuje da posjeduju sklonost prema znanstveno-istraživačkom radu i izvrsne vještine upravljanja vremenom. Prednost imaju kandidati za koje je izgledno da će predati doktorsku disertaciju u roku od 21 mjesec od trenutka zaposlenja na ovo radno mjesto.

Pristupnici koji se javljaju na natječaj moraju pored uvjeta navedenih u natječaju, ispunjavati i opće uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH).

Pristupnici trebaju priložiti:
- pismo prijave na natječaj
- životopis
- pismo motivacije na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku
- diplomu ili uvjerenje o završenom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju
- dokaz o upisu na doktorski studij
- prijepis ocjena na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju s izračunatom prosječnom
  ocjenom
- dokaz o poznavanju engleskog i talijanskog jezika
- objavljene znanstvene radove i one u postupku objavljivanja (ukoliko ih imaju)

Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o poznavanju hrvatskog jezikai rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.