Upozorenje

Vijesti i događanja

Natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i suradnika

Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor

 

1. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorija i povijest književnosti na Odsjeku za kroatistiku.
 
2. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorija i povijest književnosti na Odsjeku za kroatistiku.
 
3. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorija i povijest književnosti na Odsjeku za kroatistiku.
 
4. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika, na Katedri za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku na Odsjeku za anglistiku.
 
5. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane anglistika, na Katedri za književnost na Odsjeku za anglistiku.
 
6. Jednognastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filozofije, grane filozofija religije na Odsjeku za filozofiju.
 
7. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijest na Odsjeku za kulturalne studije.
 
8. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja znanosti o umjetnosti, grane muzikologija i etnomuzikologija na Odsjeku za kulturalne studije.
 
9. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja sociologije, grane posebne sociologije na Odsjeku za kulturalne studije.
 
10. Jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije, grane opća psihologija na Odsjeku za psihologiju.
 
11. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda, iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja psihologije na Odsjeku za psihologiju.
 
12. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja filologije, grane teorija i povijest književnosti za rad na predmetima iz književnosti ranoga novoga vijeka na Odsjeku za kroatistiku (do povratka odsutne djelatnice).
 
13. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta ili poslijedoktoranda, na određeno vrijeme, iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, polja povijesti umjetnosti, grane povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija na Odsjeku za povijest umjetnosti (do povratka odsutne djelatnice).

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 – Odluka i Rješenje USRH), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 106/06), Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci, Statutom Sveučilišta u Rijeci i Statutom Filozofskog fakulteta u Rijeci.
 
Pristupnici uz prijavu za točke 1. - 10. prilažu: životopis, presliku diplome o stečenom doktoratu znanosti, dokaz o izboru u znanstveno zvanje, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis radova i radove relevantne za izbor. Životopis i prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti s popisom radova treba dostaviti i u elektroničkom obliku, na CD-u.
 
Pristupnici uz prijavu za točke 11. – 13. prilažu:životopis, presliku diplome o završenom odgovarajućem studiju i/ili stečenom doktoratu znanosti (za izbor u zvanje poslijedoktoranda), prijepis ocjena svih ispita tijekom studija, svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada za pristupnika koji se bira prvi put.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Pristupnici strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika (razina C2), i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje ili potvrdu o predanom zahtjevu.
 
Pristupnici koji kod prijma u radni odnos ostvaruju prednost prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta kojima stječu prednost na natječaju.
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od raspisivanja natječaja u Novom listu, odnosno Narodnim novinama (relevantan je rok koji zadnji istječe).
 
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni dostavom dopisa o odabiru kandidata.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu:
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI
Sveučilišna avenija 4
51000 Rijeka

 
 

Dozvolili ste korištenje kolačića na Vašem računalu. Odluku možete promijeniti.